Kleine trommelaar

Kleine trommelaar

‘k Ga naar Bethlehem, pa-ram pam pam pam

En sla mijn trom voor hem, pa-ram pam pam pam

Want waar de sterre scheen, pa-ram pam pam pam

Is plaats voor iedereen, pa-ram pam pam pam, ram pam pam pam, ram pam pam pam.

Jezus Koning, pa-ram pam pam pam

In de stal, pa-ram pam pam pam.